• ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

  Κυριακή, 3 Ιουλίου 2016

  Πως πρέπει να προσευχόμαστε;

  Κατά καιρούς, πολλά έχουμε ακούσει για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να προσευχόμαστε.

  Άλλοι λένε, ότι πρέπει να γίνεται γονυπετείς, άλλοι στην εκκλησία συμμετέχοντας σε όλες τις ακολουθίες, άλλοι μπροστά σε μια εικόνα, άλλοι με δάκρυα στα μάτια, άλλοι ανάβοντας το κερί μας, άλλοι με κομποσκοίνι, άλλοι φωναχτά, άλλοι από μέσα μας, άλλοι διαβάζοντας κάποιο προσευχητάρι… Υπάρχει σωστός τρόπος; Και αν ναι, ποιος είναι;
  Την ίδια απορία είχαν και οι αρχαίοι μας πρόγονοι… Πάμε να δούμε λοιπόν τι συστήνει ο ίδιος ο Χριστός, Αυτός δηλαδή, στον οποίο απευθυνόμαστε στην προσευχή μας…
  Κατά Ματθαίον ευαγγέλιο κεφάλαιο 6 στίχοι 5-15
  (μέσα στις παρενθέσεις είναι η μετάφραση στα νέα ελληνικά)
  5 Καὶ ὅταν προσεύχῃ, οὐκ ἔσῃ ὥσπερ οἱ ὑποκριταί, ὅτι φιλοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς γωνίαις τῶν πλατειῶν ἑστῶτες προσεύχεσθαι, ὅπως ἂν φανῶσι τοῖς ἀνθρώποις· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἀπέχουσι τὸν μισθὸν αὐτῶν.
   (και όταν προσεύχεστε, να μην είστε όπως οι υποκριτές, επειδή τους αρέσει στις συναγωγές και στις γωνίες των πλατειών να στέκονται και να προσεύχονται για να φανούν στους ανθρώπους. Αλήθεια σας λέω ότι απέχουν από τον μισθό τους)
   6 σὺ δὲ ὅταν προσεύχῃ, εἴσελθε εἰς τὸν ταμιεῖόν σου, καὶ κλείσας τὴν θύραν σου πρόσευξαι τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ, καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ.
   (Εσύ δε όταν προσεύχεσαι μπες στο απόμερο δωμάτιο σου και αφού κλείσεις την πόρτα προσευχήσου στον Πατέρα σου που είναι στα κρυφά και ο Πατέρας σου που βλέπει στα κρυφά θα σου αποδώσει στα φανερά)
   7 Προσευχόμενοι δὲ μὴ βαττολογήσητε ὥσπερ οἱ ἐθνικοί· δοκοῦσι γὰρ ὅτι ἐν τῇ πολυλογίᾳ αὐτῶν εἰσακουσθήσονται.
   (όταν προσεύχεστε, μην φλυαρείτε όπως οι εθνικοί γιατί νομίζουν ότι με την πολυλογία τους θα γίνουν ακουστοί)
   8 μὴ οὖν ὁμοιωθῆτε αὐτοῖς· οἶδε γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὧν χρείαν ἔχετε πρὸ τοῦ ὑμᾶς αἰτῆσαι αὐτόν.
   (μην τους μοιάσετε αυτούς. Γιατί γνωρίζει ο Πατέρας σας αυτά που χρειάζεστε πριν Του τα ζητήσετε)
   9 Οὕτως οὖν προσεύχεσθε ὑμεῖς· Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς· ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου·
   (έτσι λοιπόν να προσεύχεστε. Πατέρα μας που είσαι στους ουρανούς να αγιαστεί το όνομά Σου)
   10 ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου· γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς·
   (να έρθει η βασιλεία Σου, να γίνει το θέλημά Σου όπως στον ουρανό έτσι και στην γη)
   11 τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον·
   (το ψωμί μας το απολύτως αναγκαίο δώσε μας σήμερα)
   12 καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν·
   (Και άφησε μας τα χρεωστούμενα μας, όπως κι εμείς αφήνουμε αυτούς που μας χρωστάνε)
   13 καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ρῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀμήν.
   (και μη μας βάλεις σε πειρασμό αλλά σώσε μας από τον Πονηρό. Διότι δική Σου είναι η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα στους αιώνες. Αμήν)
   14 ᾿Εὰν γὰρ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος·
   (γιατί εάν αφήσετε στους ανθρώπους τα παραπτώματά τους, θα αφήσει και τα δικά σας ο Πατέρας σας ο ουράνιος)
   15 ἐὰν δὲ μὴ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἀφήσει τὰ παραπτώματα ὑμῶν.
   (εάν δε δεν αφήσετε στους ανθρώπους τα παραπτώματά τους, ούτε ο Πατέρας σας θα αφήσει τα παραπτώματά σας)
   Ξεκάθαρος, μεστός και σαφέστατος ο Χριστός λοιπόν…
  Το σημαντικό είναι να αρχίσουμε να Του μιλάμε… όλα τα άλλα θα έρθουν… Μην το αφήνουμε λοιπόν για την επόμενη μέρα… Ας μην αφήνουμε ούτε ένα δευτερόλεπτο να περνάει χαμένο!!!!!! Εμάς στην τελική δεν συμφέρει…
  Ο Θεός και η Παναγιά μαζί μας
  Ασκληπιός

  Δεν υπάρχουν σχόλια:

  Δημοσίευση σχολίου

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι απόψεις των αναρτήσεων δεν ταυτίζονται υποχρεωτικά με τις δικές μας.

  Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

  ΔΙΑΦΟΡΑ

  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

  Από το Blogger.

  ΣΕΝΑΡΙΑ